• Home
  • Weigering informatieverstrekking over stikstof!?

Weigering informatieverstrekking over stikstof!?

Over de ‘reguliere’ weigeringsgronden is vorige week een blog verschenen. Er bestaan enorm veel uitzonderingen op de Nederlandse wet- en regelgeving. Zo ook op de hierin besproken weigeringsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), onder andere wanneer het gaat om het wel of niet openbaren van milieu-informatie. Artikel 10 Wob benoemt alle weigeringsgronden voor het openbaren van verzochte informatie. Lid 4 tot en met lid 8 gaat over de weigeringsgronden wat betreft milieu-informatie.

Wat opvalt als het gaat om weigeringsgronden, is dat er naast het verschil tussen milieu-gerelateerde en ‘reguliere’ weigeringsgronden, door de wetgever ook onderscheid wordt gemaakt in milieu-vormen. Er wordt zowel gesproken over milieu-informatie en milieu-informatie aangaande emissies.

Emissies

Wanneer wordt gesproken over Wob-verzoeken omtrent milieu-informatie, wordt de term ‘emissie’ regelmatig gehoord. Emissies in het milieu zijn uitgestoten broeikasgassen, fijnstof of andere schadelijke stoffen. De actuele “stikstofdiscussie” gaat bijvoorbeeld over emissies in het milieu.

De voorwaarden voor het wel of niet openbaren van milieu-informatie lijken erg op die van de ‘reguliere’ weigeringsgronden. Het verschil zit echter in de details. Hieronder lichten we daarom elk lid even kort toe.

Weigeringsgronden

Het bestuursorgaan neemt bij zijn belangenafweging in aanmerking of de verzochte informatie betrekking heeft op emissies. Indien blijkt dat dit het geval is, is de verstrekking van milieu-informatie aangaande emissies uitgesloten van een aantal weigeringsgronden.

Het gaat hierbij om de weigeringsgronden die de verstrekking van informatie achterwege laat, wanneer (lid 4):

  • Het bedrijf- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld;
  • Het persoonsgegevens zijn, aangaande de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, tenzij de verstrekking geen inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer;
  • Het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  • Het belang niet opweegt tegen de bescherming van het milieu waarop de verzochte informatie betrekking heeft.

Wanneer het niet gaat om emissies maar om milieu-informatie zijn er een aantal aparte weigeringsgronden in de wet:

  • Wanneer de opgevraagde milieu-informatie handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter blijft het verstrekken van de informatie achterwege voor zover dit betrekking heeft op de economische of financiële belangen van de Staat, publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen (Lid 5);
  • Het verstrekken van milieu-informatie blijft achterwege zolang het belang niet opweegt tegen de bescherming van het milieu waarop de verzochte informatie betrekking heeft of de beveiliging van bedrijven en voorkoming van sabotage (lid 7);

De weigeringsgrond die inhoudt dat de verstrekking achterwege blijft wanneer dit niet opweegt tegen het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen of derde, geldt voor het verstrekken van milieu-informatie niet (lid 6).

“The big difference”

Door de vele verwijzingen naar de reguliere weigeringsgronden die voor veel overlap zorgen, is het verschil tussen de reguliere- en milieu-gerelateerde weigeringsgronden niet altijd even goed te zien. Toch is het verschil tussen deze twee weigeringsgronden prominent aanwezig.

Vervolg

Een enorme bulk aan weigermogelijkheden dus. Maar wat nu als uw verzoek wordt afgewezen op grond van een van deze vele weigeringsgronden? Bekijk daarvoor de volgende blog waarin de rechtsmiddelen worden besproken die openstaan in Wob-procedures.