• Home
  • Van Wob naar Woo

Van Wob naar Woo

Inmiddels heeft de Eerste Kamer een start gemaakt met de behandeling van de Woo. De Woo zal, als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aanvaard, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Naar verwachting zal de Woo ergens in 2022 in werking treden, als het heel snel gaat al op 1 januari, maar halverwege 2022 is waarschijnlijker.

Het doel van de Woo is een meer transparante en actief openbaar makende overheid. Veel meer dan de Wob verplicht de Woo tot het actief, uit eigen beweging, openbaar maken van documenten. Openbaarmaking zal moeten plaatsvinden via PLOOI, een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld platform (website) voor actieve openbaarmaking van overheidsinformatie. Overheidsinstanties zullen hun werkprocessen hierop moeten aanpassen en wellicht kunnen leveranciers hier ook een bijdrage aan leveren.

De Woo erkent dat een goede informatiehuishouding belangrijk is om de doelen van de wet te bereiken. De Woo bevat daarom een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. Verder komt er een ‘Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding’. Journalisten, wetenschappers of andere groepen ‘met een beroepsmatig belang bij het gebruik van publieke informatie’ kunnen bij het Adviescollege klagen over de wijze waarop bestuursorganen informatie openbaar maken.

Ook onder de Woo kan iedereen een verzoek doen om openbaarmaking van informatie. Geen Wob-verzoek, maar een Woo-verzoek. Hierin verandert niet heel veel. Het systeem van absolute en relatieve uitzonderingsgronden op basis waarvan de openbaarmaking van informatie kan worden geweigerd, blijft gehandhaafd. De Woo voegt wel een aantal nieuwe uitzonderingsgronden toe. De specifiek voor milieu-informatie geldende uitzonderingsgronden worden veralgemeniseerd. Persoonlijke beleidsopvattingen in documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad hoeven in beginsel niet openbaar te worden gemaakt, tenzij het gaat om documenten ten behoeve van de formele bestuurlijke besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders, een burgemeester en een wethouder. Persoonlijke beleidsopvattingen in die documenten moeten straks in beginsel wél in niet tot personen herleidbare vorm openbaar worden gemaakt. Het betreft een ingrijpende wijziging waarvan de reikwijdte niet meteen duidelijk is. Wat precies moet worden verstaan onder documenten ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming wordt mogelijk gedurende de behandeling van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer verduidelijkt.

Download één van onze white papers voor meer informatie over het afhandelen van Wob-verzoeken (binnenkort Woo-verzoeken).

New call-to-action

 

New call-to-action