• Home
  • De Wet open overheid (Woo) uitzonderingen

De Wet open overheid (Woo) uitzonderingen

Het anonimiseren of lakken van informatie is een groot onderdeel van het huidige Wob proces. Met de invoering van de Woo zal dat niet anders zijn. Ondanks de vele discussies over het wel of niet anonimiseren of lakken van persoonlijke beleidsopvattingen zal er waarschijnlijk niet heel veel veranderen. Ook onder de Woo is het belangrijk en verplicht om bepaalde informatie te lakken, te anonimiseren of te beschermen.

De nieuwe uitzonderingen zijn vastgelegd in hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel voor de Woo. Ten opzichte van de Wob verandert er niet heel veel. In het kort de belangrijkste wijzigingen:

  • Er komen twee nieuwe absolute uitzonderingsgronden, art. 5.1.1d (Persoonsgegevens, De bescherming van bijzondere persoonsgegevens) en 5.1.1e (Identificatienummers, De bescherming van bijzondere persoonsgegevens) al is 5.1.1d niet echt nieuw.
  • Er komt een nieuwe relatieve uitzonderingsgrond voor het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen, art. 5.1.2e.
  • Er is een striktere omschrijving van de uitzondering voor onevenredige benadeling
  • De uitzonderingsgronden voor milieu-informatie worden veralgemeniseerd
  • De grootste verandering ziet op persoonlijke beleidsopvattingen in documenten ten behoeve van formele bestuurlijke besluitvorming; die moeten voortaan in beginsel in niet tot personen herleidbare vorm openbaar worden gemaakt

Woo Uitzonderingen

Hieronder een voorlopige lijst van de uitzonderingsgronden zoals deze op dit moment staan opgenomen in het wetsvoorstel.

Wet open overheid - Woo Uitzonderingen

Code

Code met omschrijving

5.1.1a

5.1.1a: De eenheid van de Kroon

5.1.1b

5.1.1b: De veiligheid van de Staat

5.1.1c

5.1.1c: Vertrouwelijk aan de overheid verstrekte bedrijfs- en fabricagegegevens

5.1.1d

5.1.1d: Persoonsgegevens, De bescherming van bijzondere persoonsgegevens

5.1.1e

5.1.1e: Identificatienummers, De bescherming van bijzondere persoonsgegevens

5.1.2a

5.1.2a: De betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties

5.1.2b

5.1.2b: Economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

5.1.2c

5.1.2c: De opsporing en vervolging van strafbare feiten

5.1.2d

5.1.2d: De inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen

5.1.2e

5.1.2e: De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

5.1.2f

5.1.2f: Andere concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens

5.1.2g

5.1.2g: De bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft

5.1.2h

5.1.2h: De beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage

5.1.2i

5.1.2i: Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen

5.1.4

5.1.4: Het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie

5.1.5

5.1.5: Het voorkomen van onevenredige benadeling aan een ander belang

5.1.6

5.1.6: Het openbaar maken van informatie blijft in geval van milieu-informatie achterwege

5.2

5.2: Persoonlijke beleidsopvattingen

5.3

5.3: Informatie ouder dan vijf jaar

5.4

5.4: Formatie

5.4a

5.4a: Ondersteuning Kamerleden, Statenleden, Raadsleden

 

In art. 5.1.3 wordt vermeld dat er een uitdrukkelijke motivering moet worden vermeld indien een verzoek tot openbaarmaking wordt afgewezen op basis van een relatieve weigeringsgrond. Je moet dus ervoor zorgen dat het eenvoudig is voor de beoordelaar van de documenten om een motivering toe te kunnen voegen.

Woo Motivatie Uitzondering

Al laat de invoering van de Woo nog even op zich wachten, het is bijna tijd dus voor diegenen die de informatieverzoeken afhandelen, lakken en anonimiseren om de nieuwe codes en uitzonderingen te bestuderen.

Wil je meer weten over het automatisch anonimiseren en lakken van persoonlijke gegevens en andere informatie voor de Wob en de Woo, lees dan het volgende white paper:

New call-to-action