• Home
  • De geheimzinnige milieu-informatie in de Woo

De geheimzinnige milieu-informatie in de Woo

Met de invoering van de Wet open overheid (Woo) worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook bepaalde stukken die betrekking hebben op milieu-informatie gaan wijzigen. Nou is dit geen groot onderdeel van de Woo, maar toch is er nog erg veel informatie over te vinden als je goed zoekt. Om dat goede zoeken een stukje makkelijker te maken, zijn hier de belangrijkste milieu-informatie stukken in een overzicht.

Hoofdstuk 2 Woo

In hoofdstuk 2 van de Woo wordt het begrip ‘milieu-informatie’ uitgelegd. Het wordt hier zelf niet omschreven, maar er wordt wel verwezen naar artikel 19.1a Wet milieubeheer . In dit artikel worden een hele hoop voorbeelden van het milieu opgenoemd, zoals de lucht, water, bodem, etc. Het spreekt voor zich. Alle voorbeelden staan in het artikel.

Hoofdstuk 3 Woo

In art. 3.3 lid 2 Woo wordt uitgelegd in welke gevallen bestuursorganen actief (dus uit zichzelf) stukken openbaar moeten maken. In sub k punt 6 wordt vermeld dat dit niet geld voor bestuurlijke herstelsancties die betrekking hebben op het omgevingsrecht, het milieurecht of iets dat ook maar met het milieu te maken heeft.
Artikel 3.4 Woo stelt dat als er een zwaarwegend belang is, waaronder ook het belang van het milieu valt, dan mag een bestuursorgaan informatie actief openbaar maken. Ook als het onder de uitzonderingen van artikelen 5.1 en 5.2 Woo valt.

Hoofdstuk 5 Woo

Hoofdstuk 5 van de Woo behandelt de uitzonderingen die gelden voor openbaarmaking. In lid 2 van artikel 5.1 wordt uitgelegd dat als het belang van openbaarmaking minder zwaar weegt dan het belang van de uitzondering, het bestuursorgaan bepaalde informatie niet openbaar hoeft te maken. Sub b geeft een van deze belangen met betrekking tot het milieu. Er moet een belangenafweging worden gemaakt tussen het belang van openbaarmaking van de informatie en het belang van de economische of financiële belangen van de milieu-informatie, zolang deze informatie in vertrouwen is verstrekt.

In sub g wordt er hetzelfde gedaan als in het vorige stukje. Dit keer gaat het ook over het belang van openbaarmaking van de informatie, maar dit keer tegenover het belang van het milieu waar de informatie overgaat. Als de openbaargemaakte informatie het milieu kwaad kan doen, wordt er gekeken naar wat belangrijker is: de openbaarmaking van de informatie, of de bescherming van het milieu.

Lid 7 van artikel 5.1 geeft nog een laatste grote uitzondering, waarin wordt geschreven dat de uitzonderingen van leden 1 en 2 niet van toepassing zijn op milieu-informatie die betrekking heeft op emissies (schadelijke stoffen) in het milieu. Dat betekent dus dat die informatie openbaar moet worden gemaakt, ondanks de uitzonderingen.

Verder met Artikel 5.2 lid 4, die over de ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ gaat. Normaal gesproken worden persoonlijke beleidsopvattingen niet of in aangepaste vorm openbaar gemaakt. Dit artikel stelt echter dat de openbaarmaking van de persoonlijke beleidsopvatting moet worden afgewogen tegen het belang van de openbaarmaking van de milieu-informatie. Er moet dus worden gekeken welke belangrijker is. Als er wordt gekozen voor openbaarmaking van de milieu-informatie, kan er wel worden gekozen om dit te doen zonder dat de persoonlijke beleidsopvattingen terug te leiden zijn naar de persoon om wie het gaat. Ook kan de persoon om wie het gaat toestemming geven voor openbaarmaking.

Termijnen

Onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) was er een aparte termijn voor openbaarmaking, maar die is in de Woo gelijkgetrokken. Dit staat dus niet specifiek in de Woo, maar is het melden wel waard, aangezien dit erg belangrijk is.

Met de Woo in opkomst zijn veel bedrijven en instanties zich al aan het voorbereiden op de vele veranderingen die dit met zich mee zal brengen. Wil jij meer weten over hoe jij je voor kunt bereiden op de Woo? Hier vind je meer informatie over alles wat met de Woo te maken heeft en meer: https://www.zylab.com/nl/blog