• Home
  • Beslissing op Woo-verzoek

Beslissing op Woo-verzoek

In de vorige blog over ‘Het Woo-verzoek’ bespraken we de voorschriften die zijn verbonden aan het indienen van een Woo-verzoek. In deze derde blog bespreken we de volgende stap in het proces: de beslistermijn.

De beslistermijn gaat in de dag nadat het Woo-verzoek door het bestuursorgaan is ontvangen en dient door het bestuursorgaan goed bewaakt te worden. Na afloop van deze termijn kan de verzoeker namelijk via de rechter een besluit afdwingen. Ondanks de wetswijziging van 1 oktober 2016 (de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’) die misbruik moet voorkomen, kan dit nog steeds leiden tot een flinke boete voor het bestuursorgaan. In de volgende twee blogs gaan we verder in op genoemde wetswijziging omtrent de afschaffing van de dwangsom bij Woo-verzoeken.

Beslistermijn

Conform artikel 6 lid 1 Woo moet een Woo-verzoek binnen de gestelde beslistermijn van vier weken worden beantwoord door middel van het openbaren van de verzochte informatie. De beslistermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd, mits de verzoeker hier schriftelijk en voor het eindigen van de eerste beslistermijn, van op de hoogte wordt gesteld conform artikel 6 lid 2 Woo.

Openbaren van de informatie

Het openbaren van de verzochte informatie geschiedt middels het verstrekken van een kopie of de letterlijke inhoud ervan in een andere vorm, het laten kennisnemen van de inhoud, het verstrekken van een uittreksel of een samenvatting van de inhoud ofwel inlichtingen uit de opgevraagde informatie te verschaffen. Al deze mogelijkheden voor het verstrekken van de opgevraagde informatie zijn vastgelegd in artikel 7 lid 1 Woo. De verzoeker mag aangeven in welke vorm hij/zij de verzochte informatie wil ontvangen, tenzij dit redelijkerwijs niet van het bestuursorgaan kan worden gevergd of de informatie reeds in een andere gemakkelijke en toegankelijke vorm beschikbaar is gesteld conform artikel 7 lid 2 Woo.

Openbaren van milieu-informatie

Wanneer het gaat om een verzoek dat betrekking heeft op milieu-informatie, verstrekt het bestuursorgaan tevens de informatie omtrent de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van de informatie, zolang dit nodig en voorhanden is conform artikel 7 lid 3 Woo. Hierbij is de beslistermijn ook aanzienlijk korter, namelijk maar twee weken wanneer het bestuursorgaan voornemens is de informatie te verstrekken terwijl er naar verwachting door een belanghebbende bezwaar zal worden gemaakt. Alleen als de omvang van de informatie te groot of het verzoek te gecompliceerd is, mag deze beslistermijn met vier weken worden verlengd. De mogelijkheden voor opschorting als in artikel 6 lid 3 en 4 Woo zijn bij een verzoek om milieu-informatie niet van toepassing. Deze afwijkende bepalingen voor het verstrekken van milieu-informatie zijn vastgelegd in artikel 6 lid 6 Woo.

Informatie over derde persoon 

Zodra er informatie wordt verzocht betreffende een derde persoon, dient er eerst een zienswijze te worden gevraagd aan deze derde omtrent de openbaring van de verzochte informatie. De derde kan hierbij nadrukkelijk verzoeken om het besluit en de informatie schriftelijk aan de verzoeker te doen verstrekken zodat hij/zij hier zelf ook een afschrift van kan ontvangen volgens artikel 5 lid 3 Woo.

Zolang de derde nog geen zienswijze heeft gegeven en de termijn hiervoor nog niet is verstreken, wordt de beslissingstermijn opgeschort conform artikel 6 lid 3 Woo. Bij het eindigen van deze termijn dient de verzoeker hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te worden gesteld conform artikel 6 lid 4 Woo.

Indien er wordt verwacht dat een belanghebbende(n) bezwaar zal maken tegen het openbaar maken van de informatie, wordt er na het openbaar maken van de beslissing nog twee weken gewacht met het openbaar maken van de verzochte informatie. Hierdoor ontstaat voor de belanghebbende(n) de mogelijkheid om bezwaar te maken of een Voorlopige Voorziening (‘VoVo’) in te stellen.  

Bewaken van de termijnen

Het is belangrijk om als ontvangend bestuursorgaan goed de beslistermijn in de gaten te houden om onnodige procedures bij de rechter te voorkomen. Door daarnaast goed te kijken naar de complexiteit van het onderzoek, kunt u op voorhand inschatten welke stappen er ondernomen moeten worden om tot een volledig en definitief besluit te kunnen komen.

In de volgende blog gaan we verder in op de beslissing van het Woo-verzoek en kijken we naar wat er gebeurt wanneer de beslistermijn is verstreken en er nog geen informatie openbaar is gemaakt. Want wat zijn daar exact de rechten en plichten van de verzoeker en het bestuursorgaan?