• Home
  • Behandeling Woo-verzoek: zienswijze

Behandeling Woo-verzoek: zienswijze

Wat is een zienswijze en wie mag dit opvragen?

Wanneer het Woo-verzoek ontvankelijk is verklaard, alle relevante documenten zijn verzameld, geanonimiseerd en bijna klaar voor openbaarmaking, dient er te worden gekeken of er mogelijk nog derden zijn betrokken bij de opgevraagde informatie. Derden kunnen zowel personen, bedrijven als commissies zijn en mogen hun zienswijzen indienen. Alleen het bestuursorgaan is bevoegd om deze zienswijze op te vragen. De Woo-verzoeker kan dit dus niet zelf aanvragen (artikel 4:8 Awb).

Opschorting van de beslistermijn

Tot het moment dat de derde zijn zienswijze heeft gegeven of tot de termijn voor het indienen van een zienswijze is verstreken, wordt de beslissing opgeschort. Deze termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt in de praktijk over het algemeen twee weken. Met een goede motivering of in verband met bijzondere omstandigheden kan deze termijn verlengd worden.

De opschorting van de beslistermijn en het einde daarvan, dienen zo spoedig mogelijk aan de aanvrager bekend te worden gemaakt (artikel 6 lid 3 en 4 Woo). Artikel 6 lid 3 en 4 zijn echter niet van toepassing wanneer het gaat om een verzoek om milieu-informatie.

Niet leidend, slechts richtinggevend

Vaak wordt gedacht dat de zienswijze leidend is voor het uiteindelijke besluit op het Woo-verzoek. Dit is echter niet correct. De zienswijze is namelijk slechts richtinggevend. Wanneer de derde in zijn zienswijze aangeeft, bezwaar te hebben tegen de openbaarmaking van de opgevraagde informatie en het bestuursorgaan besluit de informatie toch te verstrekken, zal dit uitgebreid aan de derde gemotiveerd moeten worden.

Tevens zal de opgevraagde informatie niet tegelijkertijd met het besluit openbaar gemaakt worden, indien er verwacht wordt dat de derde bezwaar zal maken. In dat geval wordt er nog twee weken gewacht met het openbaar maken van de opgevraagde informatie. 

Uitzonderingen

Wanneer het gaat om een verzoek omtrent milieu-informatie bestaan er een aantal uitzonderingen. De mogelijkheid om de beslissing op te schorten gerekend vanaf de dag, na die waarop het bestuursorgaan meedeelt dat een zienswijze is opgevraagd, tot de dag waarop de zienswijze door een derde naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn is verstreken, geldt niet wanneer het gaat om een verzoek omtrent milieu-informatie.

Het doel hiervan is om de uiterlijke beslistermijn bij milieu-informatieverzoeken altijd op zes weken te houden (artikel 6 lid 6 Woo).